Mizoguchi-no-Jizo

It was built in 1765.

Mizoguchi-no-Jizo